Adatvédelmi Szabályzat

1.Az adatkezelő neve:

Kecskeméti Baptista Gyülekezet által működtetett Magvető Alapítvány

2. Az adatkezelő címe:

6000 Kecskemét, Szentgyörgyi Albert 23.

3. Elérhetősége:

e-mail: info [at] eliezer.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

5. Az adatkezelés alapelvei:

 1. Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 5. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a *****ális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Az adatkezelés célja:

Az Eliezer Szolgálat társkereső szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése, az adatok többi felhasználó számára való elérésének biztosítása, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

A felhasználók tájékoztatása az Eliézer Szolgálat szervezésében lévő eseményekre, rendezvényekre, konferenciákra, fejlesztett szolgáltatásokra terjed ki. Személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek csak a felhasználók előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

7. Adatbiztonság:

Mindent megtesz Szolgálatunk, az ésszerűség keretein belül, azért, hogy megóvjuk a Felhasználóinkat, illetőleg tevékenységi körünkben, mint adatfeldolgozó, gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

8. Az adatkezelés helye, irányadó jog:

A személyes adatok kezelése ténylegesen az Eliézer által megbízott adatfeldolgozók tárhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Eliézer hozza meg. Az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.

9. A kezelt adatok köre:

A regisztráció során vagy ezt követően a Felhasználó által megadott személyes adatok.

A. A társkereső által kötelezően megadott adatok

 • a társkereső neve
 • a társkereső email címe
 • a társkereső családi állapota
 • gyermekei
 • gyülekezeti tagsága
 • anyanyelve
 • a társkereső munkahelye
 • a társkereső iskolai végzettsége
 • a társkereső neme
 • a társkereső életkora
 • a társkeresőnek az eliezer.hu alkalmazásba feltöltött fényképei
 • ÁSZF elfogadása

B. A felhasználó döntése alapján megadott egyéb adatok

 • Lelkipásztori ajánlása,
 • közössége
 • teljes neve
 • születési éve
 • dohányzás
 • alkoholfogyasztás
 • magassága
 • testalkata
 • lakhelye
 • megtérésének története,
 • gyülekezeti szolgálata
 • a felhasználó érdeklődési körének bemutatását segítő egyéb paraméterek.

Felhívjuk a Felhasználók szíves figyelmét, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során önkéntesen megadott adatok, a Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat olyan elemeket, melyeket a Magatartási Kódexben jeleztünk.

10. Az adatkezelés időtartama, személyes adatok törlése:

Az Eliézer a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Eliézer rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A felhasználók az oldal használata során, más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az Eliézer felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az Eliézer az adatokat törli.

Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az Eliézer az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az Eliézer az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az Eliézer az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

Adatbiztonság

Nem vállal felelősséget az Eliézer az oldalt ért esetleges támadásokért, valamint a felhasználó által közzétett adatokért, információkért, valamint azok valódiságáért, teljességéért, helyességéért, aktualitásáért. Az Eliézer minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Eliézer nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Adatvédelmi nyilvántartás

Az Eliézer az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az Eliézer annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

Társkeresés során történő adatkezelés

Amennyiben a felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi személyes adatait, ezen harmadik személyek adatkezeléséért az Eliézer és az Üzemeltető nem tehető felelőssé. A felhasználó az általa megadott, Eliézer-en nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a felhasználó rendelkezése alól.

 1.  Az Eliézer vállalja, hogy a szolgáltatását a Magvető Alapítvány keretén belül működteti.
 2.  Az Eliézer által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló információkat a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

12. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.

 • E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
 • Székhely: (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
 • Telefon:(+ 36 1) 391 1400 Fax: ˙(+36 1) 391 1410

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info [at] eliezer.hu e-mail címen.

13. Adatkezelési nyilvántartásba vételi szám:

NAIH-96372/2016.