Általános szerződési feltételek

Az Eliézer Szolgálat Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei (ÁSZF)

 A következőkben leírt felhasználási feltételek azokat a feltételeket határozzák meg, amelyek keretében a Szolgáltató, az Eliézer Társkereső Szolgálat (továbbiakban Eliézer) működnek, amelyet Magvető Alapítvány (6000 Kecskemét, Szent-Györgyi A. u. 23.) üzemeltet.

Kizárólag ezek az Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Az ügyfelek (továbbiakban felhasználók) eltérő szerződési feltételei nem fogadhatóak el.

1. Tevékenységi kör meghatározása

 1. Az eliezer.hu egy internetes társkereső portál, amely a felhasználók számára ingyenes szolgáltatásokat kínál. A felhasználó hozzáférést szerez az eliezer.hu adatbázishoz, amely más személyek profiljait és azok személyes információit tartalmazza.
 2. Minden felhasználó ingyenesen regisztrálhat, egyszeri alkalommal egy személyiségtesztet tölthet ki, személyes adatlapot hozhat létre, kapcsolatba léphet más felhasználókkal.
 3. Az Eliezer jogosult más szolgáltatót és ügynökséget az általa kínált szolgáltatás részben vagy egészben történő működtetésével megbízni. Ez azonban nem járhat az ügyfél számára semmilyen hátránnyal.
 4. Az Eliezer nem tudja garantálni a sikeres társközvetítést. Az Eliezer tehát azért nem felelős, ha a szolgáltatás időtartama alatt nem jön létre kapcsolat. Az Eliezer jogosult a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmat – ha azok valótlanságáról tudomást szerez – zárolni, de a felhasználók valótlan tartalmaiért felelősséget vagy garanciát nem vállal.
 5. Az Eliezer-szolgáltatások korlátlan használata érdekében a felhasználók a legfrissebb (böngésző-) technológiákat kell használnia, következésképpen azok alkalmazásait (pl.: cookie-k aktiválása) engedélyeznie kell a saját számítógépén. Régebbi, vagy nem elfogadott technológiák használata esetében lehetséges, hogy a felhasználó az Eliezer-szolgáltatásokat csak korlátozottan tudja használni.

A szolgáltatás folyamatossága

Az Eliezer vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A következő pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

Az Eliezer felelőssége, szavatosság kizárása

Az Eliézer minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Eliezer a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A Szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Eliezer az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Eliezer a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében az Eliezer az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül.

2. Szerződéskötés

 1. Az Eliézer- szolgáltatások használatához való hozzáférés megköveteli a regisztrációt. A felhasználó regisztrációjához egy érvényes e-mail cím, valamint egy egyénileg megválasztott jelszó szükséges.
 2. A regisztráció előfeltétele a felhasználó nagykorúsága, azaz elmúlt 18 éves, és cselekvőképes.
 3. A regisztrációval az Eliézer és a regisztrált felhasználó között egy ingyenes tagságról szóló szerződési viszony keletkezik. Az erről való rendelkezéseket az alábbi Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
 4. A regisztráció után a felhasználó elektronikus úton, e-mail formájában egy üzenetet kap, amely az ingyenes tagságról szóló szerződéskötést megerősíti.
 5. A felhasználó számára küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza mind a szerződési adatokat (tagságról szóló információkat), mind a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételeket is. A felhasználó számára így biztosított a lehetőség, hogy a szerződési adatokat, továbbá az Általános Szerződési Feltételeket elmentse, illetve kinyomtassa. A szerződési adatok az Eliézer-nél is mentésre kerülnek
 6. Az ÁSZF-et a portálon történő regisztrációval elfogadottnak tekinti (a jogviszony létrehozásához különírásba foglalás nem szükséges).

3. Adatfelhasználás, adatterjesztés és adattovábbítás

A szolgáltatást kizárólag saját felelősségére, tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával használhatja a felhasználó.

Az Eliézer valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a társkeresés szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a társkeresés elemzése, fejlesztése. Az Eliézer nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése ezen célok eléréséhez nem szükséges.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre az Eliézer egy egyszeri belépésre jogosító linket küld a megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a felhasználó megváltoztathatja.

Az Eliézer törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése ténylegesen az Eliézer által megbízott adatfeldolgozók tárhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Eliézer hozza meg. Az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatfeldolgozó igénybe vétele

A kezelt adatokat az Eliézer – a fentiekben meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Az Eliézer az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Eliézer döntéseinek végrehajtására jogosult, az Eliézer utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Eliézer felelősségét nem érinti.

Az adatok Eliézer általi felhasználása

A Portál tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozást, melyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Az ilyen weboldalak meglátogatásakor, kizárólag a felhasználó felelőssége, hogy ezek meglátogatásakor az adott webhely használati megismerje. Nem vállalunk felelősséget a külső weboldalakon eltérő tartalomért. Valamely külső weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti automatikusan azt, hogy támogatjuk az adott weboldalt.

Az Eliézer a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából használja fel. Az elsődleges szolgáltatás – az ismerősök gyűjtése, közösségépítés – igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben az Eliézer az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá.

Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Eliézer a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.

A rögzített technikai adatokat az Eliézer összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

Az Eliézer jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön.

Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználó a szolgáltatást csak saját felelősségére használhatja. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódnak, hogy a szolgáltatás használata során nem kellő körültekintéssel járt el a felhasználó. A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Eliézertől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Eliézer az irányadó jogszabályokban előírt módon és határidőben adja meg. A tájékoztatás teljes körű, az adatkezelés minden részletére kiterjed.

Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése

Az Eliézer a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Eliézer rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Eliézer között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Eliézer az adatokat kezelheti.

Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során, más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az Eliézer felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az Eliézer az adatokat törli.

Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az Eliézer az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az Eliézer az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az Eliézer az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

Adatbiztonság

Nem vállal felelősséget az Eliézer az oldalt ért esetleges támadásokért, valamint a felhasználó által közzétett adatokért, információkért, valamint azok valódiságáért, teljességéért, helyességéért, aktualitásáért. Az Eliézer minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Eliézer nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Adatvédelmi nyilvántartás

Az Eliézer az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az Eliézer annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

Társkeresés során történő adatkezelés

Amennyiben a felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi személyes adatait, ezen harmadik személyek adatkezeléséért az Eliézer és az Üzemeltető nem tehető felelőssé. A felhasználó az általa megadott, Eliézer-en nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a felhasználó rendelkezése alól.

 1. Az Eliézer vállalja, hogy a szolgáltatását a Magvető Alapítvány keretén belül működteti.
 2. Az Eliézer által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló információkat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

5. Tagság megszüntetése, automatikus szerződéshosszabbítás, szerződésbontás

 1. Az ingyenes tagság megszüntetése (adatlap törlése) a felhasználó számára bármikor lehetséges.
 2. Az írásos felmondólevelében az egyedi azonosítás és a visszaélések megakadályozása érdekében, ha lehetséges, kérjük, használja az Eliézer oldalon megadott e-mail címét. Felmondólevelét az alábbi címre kérjük: info [at] elezer.hu
 3. A rendkívüli felmondás jog az ingyenes tagság esetén mind a két felet megilleti. Az Eliézer számára rendkívüli felmondáshoz vezető ok különösen akkor áll fenn, ha az ügyfél a regisztráció, illetve a különböző szolgáltatások igénybevételekor és/vagy az adatai későbbi megváltoztatásakor szándékosan hamis adatokat ad meg, vagy az Eliézer előzetes figyelmeztetése ellenére ezen Általános Szerződési Feltételeket ismételten megszegi (figyelmeztetés).
 4. Az Eliézer szolgálat fenntartja azon jogát, amennyiben tag a szolgáltatás igénybevétele során az etikai és magatartási kódex szabályait súlyosan megszegi, abban az esetben a szolgálat a tagságot megszünteti. Az Magatartási kódex szabályait megismerheti.

6. AZ Eliézer felelőssége

 1. Az Eliézer a szerződés szerint kizárólag a felhsznáót érintő következő károkért felel: (1) amelyeket az Eliézer, vagy annak törvényes képviselője, vagy megbízottjai szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okoztak, (2) amelyek az Eliézer vagy törvényes képviselője, vagy megbízottjai kötelezettségelmulasztásából adódóan az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztetik, és ebből erednek (3) amelyek a kötelezettségszegésből adódóan a szerződés megfelelő végrehajtását, amelyek betartásában a felhasználók rendszeresen bíznak és bízhatnak (lényeges kötelezettségek), akadályozzák.
 2. Az Eliézer felelőssége a 6. a (1) és (2) pontokban szereplő esetekben korlátlan. Egyebekben a kártérítés az előrelátható, tipikus szerződési károk mértékéig terjedhet.
 3. A 6. a bekezdésben megnevezett eseteken kívül az Eliézer felelőssége – jogalaptól függetlenül – kizárt.
 4. A fenti felelősségi korlátozások értelemszerűen alkalmazandóak valamennyi Eliézer tisztségviselőre, alkalmazottra és megbízottra egyaránt.
 5. Ha a termékfelelősségi törvény alapján garancia vállalás vagy egy rosszindulatú megtévesztés ténye fennáll, akkor a fent említett felelősségvállalási szabályok nem alkalmazhatók.

7. A felhasználó kötelezettségei és felelőssége / tiltott magatartások / mentesség

 1. A felhasználó a regisztrációért és az azzal magáról rendelkezésre bocsátott információk tartalmáért egyedül felelős.
 2. Az felhasználó biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és saját magát mutatják be. A szerződő felek egyetértenek, hogy Az Eliézer - nek jogában áll a felhasznáól által megadott adatok valóságtartalmát ellenőrizni.
 3. A társközvetítési-szolgáltatások integritásának megőrzése érdekében a felhasználó biztosítja, hogy az Eliézer - szolgáltatásokat a társra találás, és azzal egy hosszú távú kapcsolat kialakításának szándékával használja, és a regisztráció időpontjában nincs kapcsolata.
 4. Az felhasználó biztosítja, hogy a létrehozott tagságához semmilyen kereskedelmi és/vagy üzleti szándék nem fűződik. A társkereső oldal kereskedelmi és/vagy üzleti célra nem használható (lsd. g pont).
 5. A felhasználó biztosítja, hogy az Eliézer által kínált szolgáltatások és ajánlatok keretében fényképet, szöveget, szoftvert, vagy más egyéb jogvédelem alatt álló adatot a használatukhoz szükséges jogok és engedélyek megléte nélkül nem alkalmaz.
 6. A felhasználó köteles a regisztrációra és a társkereső oldal használatára irányadó összes alkalmazandó jogszabályt maradéktalanul betartani.
 7. A felhasználó semmilyen körülmények között (tiltott magatartások):
  1. nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve) sajátjaként.
  2. nem szolgáltathatja ki más személyes adatait, különösen a nevét, telefon- és faxszámát, lakcímét és e-mail címét, fényképeit, videóit és /vagy URL címét a tulajdonos beleegyezése nélkül harmadik személynek;
  3. nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes formában megjelenő anyagot vagy információt;
  4. nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban (különösen személyiségi jogok tekintetében) harmadik személyt;
  5. nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek);
  6. nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, hogy azzal korlátozza más személyek számára a szolgáltatásokhoz való teljes hozzáférést, ez alatt különösen a személyes adatlap kitöltése más, a magyar nyelvtől eltérő nyelveken értendő;
  7. nem törhet fel elektronikus üzeneteket, vagy tehet kísérletet azok feltörésére;
  8. nem oszthatja meg, teheti közzé más társkereső oldalak/ közösségi portálok reklámjait;
  9. nem küldhet láncleveleket, spam -eket;
  10. az adatlap és a személyes bejegyzések kitöltésekor nem használhatja üzenetküldő vagy más internetes szolgáltató nevét, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét vagy felhasználónevét;
  11. nem adhatja személyes jelszavait más személynek tovább, vagy nem használhatja azokat közösen harmadik személlyel.
  12. nem sérthet meg bármely hatályban lévő jogszabályt
  13. nem követhet el szabálysértést, vagy bűncselekményt.
  14. nem tölthet fel magáról vagy másról erotikus, és vagy felirattal/effekttel,/személyes adattal ellátott képet, valamint töltheti fel más személy fótóját
  15. Tiltott a nem saját nemként történő regisztráció
  16. A felhasználó 18 éves kora alatt nem regisztrálhat
  17. A regisztráló kerülje a szellemi alkotások, valamint a szerzői jogok megsértését
  18. valamint a megbotránkoztató magatartást, gyűlölet keltést, nemzeti, etikai, vallási, faji alapon történő megnyilvánulásokat.
  19. A portálon *****ális munkalehetőség ajánlása tiltott.
 8. Jogellenes kereskedelmi és/vagy üzleti célra való felhasználásnak bizonyul e rendelkezés értelmében különösen:
  1. az áruk és szolgáltatások anyagi ellenszolgáltatás fejében történő bármilyen kínálata, egy meghatározott ajánlat, vagy szolgáltatás átadására való felhívás, vagy hivatkozás egy másik helyen elérhető ajánlatra, vagy szolgáltatásra;
  2. kereskedelmi weboldalak hirdetése, vagyis különösen azon oldalaké, amelyek az árukat és szolgáltatásokat anyagi ellenszolgáltatás fejében kínálják, amelyek más cégek bemutatását és hirdetéseit kínálják, vagy amelyek más kereskedelmi weboldalakat reklámoznak. Ez különösen vonatkozik a pop-up-, banner hirdetésekre, vagy a felugró, illetve külön kiemelt linkekre;
  3. egy másik szolgáltató direkt, vagy indirekt módon történő belinkelése;
  4. emeltdíjas (különösen a 0690-nel kezdődő) telefon- és SMS számok megnevezése az oldalon; 
   - későbbi bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvétel, különösen az emeltdíjas SMS-re és telefonszámra való felhíváson keresztül;
  5. ügynökségek számára modellek és alkalmazottak keresése;
  6. az oldal keretében hozzáférhető, vagy megkérdezett más ügyfelek adatainak (pl.: telefon- és mobilszámok) kereskedelmi célból történő gyűjtése, pl.: azok kereskedelmi-, reklám-, vagy viszonteladói célú felhasználása;
  7. más felhasználók számára kereskedelmi ajánlatokat tartalmazó reklámok minden formában történő továbbítása és üzleti célból történő e-mailek küldése. Ez különösen az adatlapon megnevezett vagy megjelenített linkekre, vagy a belső kommunikációs rendszerben küldött üzenetekre vonatkozik.
 9. Amennyiben a felhasználó a weboldal használatával kapcsolatos kötelességei valamelyikét megszegi, Eliézer a jogszabályi rendelkezések alapján az abból keletkezett károk illetve szükséges kiadások megtérülése érdekében kártérítési igénnyel élhet. Ez nem alkalmazható, ha a felhasználó a kötelességszegésért nem felelős. A felhasználó köteles az Eliézer -t minden olyan felelősség, kötelezettség, kiadás és igény alól mentesíteni, amelyek az Eliézer. számára a felhasznló nem megengedett cselekményéből, mint pl.: rágalmazás, becsületsértés, személyiségi jogok megsértése, a szellemi tulajdonjogok megsértése, vagy más harmadik fel jogának megsértése, illetve a felhasználók számára történő szolgáltatáselmaradás, keletkeztek.

8. Zárolás gyanú esetén

 1. AZ Eliézer jogosult, a harmadik fél indokolt panasza, jogsértés gyanúja, vagy ezen Általános Szerződési Feltételek megsértése esetében, az ügyfél fiókjának azon tartalmát zárolni, amely a panaszt, vagy a gyanút kiváltotta.
 2. Az Eliézer indokolt esetben (7. g. , h, figyelembevételével)előzetes figyelmeztetés formájában értesíti az ügyfelet arról, hogy a fiókját, amennyiben nem tesz eleget annak módosításáról, a felszólítást követő 24 óra elteltével zárolja. Amennyiben a jogsértő magatartás 72 óra elteltével is fenn áll, a szolgáltató törli a profil oldalt. Az Eliézer az ügyfelet közvetlenül a zárolás után értesíti, megadva ezzel az állásfoglalás és a kivizsgálás lehetőségét.
 3. Az Eliézer jogában áll a felhasználó fiókjának tartalmát törölni, illetőleg zárolni, ha azt bíróság, vagy állami hatóság kezdeményezte, illetve ha a felhasználási jogviszony megszűnik. Ugyanez vonatkozik arra is, ha a törlés illetve zárolás egy potenciális, Az Eliézer vagy más felhasználó számára fenyegető, kár megelőzését szolgálja.

Jogérvényesítés

Az Eliézer eljárása

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Eliézerhez, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Eliézer álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

A jogérvényesítés módja

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Panaszával fordulhat közvetlenül a Eliézerhez, aki a panaszt kivizsgálja;
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Eliézer Szolgálat 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

9. Záró rendelkezések

 1. A jelen megállapodásra a következő jogszabályok az irányadóak:
  • 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • 2001. évi CVIII törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről)
  • 45/2014. Kormányrendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól)
  • Európai Parlament 2011/83. EU-irányelve (a fogyasztók jogairól)
 2. Szóbeli vagy írásbeli kiegészítő rendelkezések nincsenek.
 3. Ha ezen megállapodás bármely rendelkezése részben, vagy egészben érvénytelenné válna, úgy a szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényesek.
 4. A szerződéses jogviszonyból adódó, a felhasználó és az Eliézer Szolgálat között fellépő jogviták esetén, a szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jár el.
 5. A panaszügyintézés írásban történik. Az Eliézer Ügyfélszolgálata a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az e célra szolgáló online űrlap mellett az alábbi elérhetőségeken fogadja: info [at] eliezer.hu
 6.  A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, illetve a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben az alábbi békéltet testülethez fordulhat:
  Kecskeméti Békéltető Testület
  Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefon: 76/501-525, 70/702 8403