A keresztény párválasztás

 • 2011. 01. 03.
 • Nagy Gusztáv

 Először is nézzük, hogy milyen házassági formák vannak:

 1. Szerelmi házasság
 2. Érdekházasság
 3. Tervezett házasság
 4. Karizmatikus házasság
 5. Jobb híján házasság
 6. Emberi nyomásra létrejött házasság
 7. Hamis kijelentésre létrejött házasság
 8. *****ális vágyból létrejött házasság
 9. Felemás iga 

Vajon hívők számára melyik házassági forma mennyire elérhető illetve ideális?  

1. Szerelmi házasság 

Nem idegen a bibliától a szerelem, a szerelmi vágyakozás és beteljesedés. 

Énekek éneke, mely Salamoné. (Én 1,1.) 

Szóla az én szerelmesem nékem, és monda:
kelj fel én mátkám, én szépem, és jöszte. 
Mert ímé a tél elmult,
az eső elmult, elment. 
Virágok láttatnak a földön,
az éneklésnek ideje eljött,
és a gerliczének szava hallatik a mi földünkön. 
A fügefa érleli első gyümölcsét,
és a szőlők virágzásban vannak, jóillatot adnak;
kelj fel én mátkám, én szépem, és jőjj hozzám! 
Én galambom, a kősziklának hasadékiban,
a magas kőszálnak rejtekében,
mutasd meg nékem a te orczádat, hadd halljam a te szódat;
mert a te szód gyönyörűséges,
és a te tekinteted ékes! 
Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat,
a kik a szőlőket elpusztítják;
mert a mi szőlőink virágban vannak. 
Az én szerelmesem enyém, és én az övé,
a ki a liliomok közt legeltet. (Én. 2, 10-16.) 

Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem,
megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével,
a te nyakadon való egy aranylánccal! (Én 4, 9.)

Mit néztek Sulamiton? Mint egy Machanaimbeli körtánczot! (Én 6, 10.) 

Rengeteg írott irodalom és dalszöveg van ebben a témában. A kérdés csak az, hogy mi van, ha nem teljesedik be egy szerelem? Iszonyatos fájdalom tud utána maradni, és sajnos sokan nem is tudják feldolgozni az álélt csalódást.

 Sajnos a hívők szerelme ugyanúgy zátonyra futhat, mint a világban bárkinek.

A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. (1Pét 5, 9.) 

2. Érdekházasság 

Egyik legfontosabb oka a társadalmi felemelkedés vágya. Viszont az érzelmek és a szerelem nagyon háttérbe szorulhat, így gyakori a flört, a félrelépés és a kitartott szerető. Hívek számára nem ajánlott házassági forma. 

3. Tervezett házasság 

A szülők/gondviselők sokszor még tinédzserkorban kiválasztják a leendő házastársat. Sokat segít nekik a saját tapasztalatuk, és bármilyen gond merül fel a későbbikben a házasságban, akkor nagyon aktív szerepet játszanak a problémák megoldásában is. Sikerének tehát ez az oka, hogy van felelősségvállalás. A válások nagyon ritkák. 

A judaizmusban gyakori, és Indiában is sokan így házasodnak. 

4. Karizmatikus házasság 

Ez az, amit sokan szeretnének.

Tipikus példája az, amikor Ábrahám elküldi öreg szolgáját, Eliézert Mezopotámia északi részébe, hogy onnan hozzon a fiának megfelelő feleséget. 

Ábrahám pedig vén élemedett ember vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot. Monda azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, a ki őnéki mindenében gazda vala: Tedd a kezed tomporom alá! Hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kik között lakom. Hanem elmégysz az én hazámba, és az én rokonságim közé és onnan vészesz feleséget az én fiamnak Izsáknak. Monda pedig őnéki a szolga: Hátha az a leányzó nem akar velem eljőni e földre, ugyan vissza vigyem-é a te fiadat arra a földre, a honnan kijöttél vala? Felele néki Ábrahám: Vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd. Az Úr az égnek Istene, ki engemet kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságimnak földéről, a ki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az ő Angyalát te előtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget. Hogyha pedig nem akar a leányzó teveled eljőni, ment lészesz az én esketésem alól; csakhogy az én fiamat oda vissza ne vidd. Veté azért a szolga az ő kezét az ő urának Ábrahámnak tompora alá, és megesküvék néki e dolog felől. És vőn a szolga tíz tevét az ő urának tevéi közűl, és elindula; (mert az urának minden gazdagsága az ő kezében vala). Felkele tehát és elméne Mésopotámiába, a Nákhor városába. (1Móz 24, 1-10.) 

A kulcskifejezés az, hogy az Úr angyala tette sikeressé a párválasztás ügyét. 

Vajon Izsák tett/átélt valamit, ami miatt Isten így felvállalta az ő párválasztásának ügyét?

És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked. (1Móz. 22, 1-2.) 

Vajon a legtöbb hívő olyan dolgokon ment keresztül, mint Izsák? Vajon jogosan várják el sokan, hogy ők is így találjanak párt maguknak az Úr angyala által?

Nyilvánvalóan nem. Ez a fajta kiválasztás egyébként is a szolgálati ajándékok esetében gyakoribb, mint minden egyes hívőnél. 

Érdemes azt is megfigyelni, hogy hány éves volt Izsák, amikor ez a párválasztás megtörtént.

Izsák pedig negyven esztendős vala, a mikor feleségűl vette Rebekát a Siriából való Bethuélnek leányát, Mésopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát.(1Móz 25, 20.) 

Egy kicsit mintha arról is szó lenne itt, hogy Izsák már túl idős volt mindenféle szerelmi kapcsolat kialakításához… 

5. Jobb híján házasság 

Van, amikor valaki már elfáradt ahhoz, hogy a neki megfelelő társat megtalálja.

„Ha Isten akarta volna, hogy megházasodjak valakivel, akkor már összejött volna.”

„Nem várok tovább (Istenre). Aki egy kicsit is tetszik nekem, és van kölcsönös szimpátia, azzal házasságot kötök.”

„Bárkivel jobb, mint egyedül. Utána legalább békén hagynak.”

„Majd csak összeszokunk valahogy.”

 Valahol az ilyen házasságok benne vannak ugyan Isten akaratéban, de inkább az Ő megengedő akaratához van közelebb, mint tökéletes akaratához.

 6. Emberi nyomásra létrejött házasság 

Különbözik a tervezett házasságtól, mert senki nem tervez meg előre semmit, és senki nem is vállal felelősséget semmiért. Nyomást helyezhetnek az emberre

1.) életkor miatt 

„Gondolj reá hát, ifjabb nők tenálad,
Itt Veronában - s mind előkelőek -
Most már anyák: ha visszagondolok,
A te korodban én is anya voltam.
Te meg leány. Száz szónak egy a vége:
A délceg Páris kéri a kezed.”

(Rómeó és Júlia, Capuletné Júliának)

2.) vallási okokból 

„Isten akarata az, hogy házasságban élj.”

„Szép dolog, ha valaki szolgálni akar Istennek, de hát a vezetőknek családosnak kell lenniük…” 

3.) irigységből

Tudatalatti gondolatuk: „ha én el tudtam rontani az életemet, akkor rontsd el te is…” 

7. Hamis kijelentésre létrejött házasság 

Ez egy tipikus pünkösdi-karizmatikus keresztény sajátosság.

Legtöbbször egy intuitív ihlet tartalmazza, hogy egy személy számára ki az ideális házastárs.

Tipikus kísérőjelei:

 • A 2 vagy 3 tanúbizonyság sehogy sem akar összejönni.
 • A másik személy sokszor igencsak meg van lepődve, és zavarban érzi magát.
 • Lehetséges, hogy korábban egyáltalán nem volt közöttük semmilyen baráti-hitsorstársi kapcsolat, alig van közös bennük.
 • Annyira biztos az alany a dolgában, hogy a jegyesség vagy elmarad, vagy időtartama nagyon rövid, kb. 3 hónap az ideális 1 év helyett. 

8. *****ális vágyból létrejött házasság 

Ezt tudja a legkevésbé megáldani Isten. Sokszor lesz belőle felemás iga, házasságtörés valamelyik fél részéről, válás. 

9. Felemás iga 

Több okból is létrejöhet felemás iga.

1.)    A házaspárnak csak egyik tagja tér meg.

Ha a keresztény hit előtt jó volt a házasság, akkor utána is jó lehet, ha bölcs a hívő fél.

 2.)    Mindkét házastárs megtér, de az egyik elhagyja a hitet.

Kérdés, hogy milyen volt a kapcsolat a megtérésük előtt. Ha eléggé meg volt alapozva, akkor lényegesen jobban tud működni, mint hogyha a megtérés előtt alig volt olyan közös élményük-értékük, melyet most is közös értéknek tartanak. 

3.)    Az egyik személy ilyen hitű, társa másmilyen hitű 

Ez lehet a 3 közül a legrosszabb. Itt még hitvitákat is át kell élni a családon belül. 

Címke: